ÜCRET GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ

Devletin egemenlik gücüne dayanarak elde ettiği gelirlerin en önemlisini oluşturan verginin temel özelliği herhangi bir karşılığa dayanmadan, bir kamu hizmetine bağlı olmaksızın birtakım parasal değerlerin, geri verilmemek üzere, kesin biçimde, kamu kesimine aktarılmasıdır.

Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı dikkate alındığında Türkiye vergi yükü en hızlı artan ülkelerden biridir. Öte yandan kamu personeline ödenen ücretlere ilişkin vergi muafiyet ve istisnaları kamu personeli ile özel sektörde istihdam edilen işçi ücretleri üzerindeki vergi yükünün farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu farklılıkların anayasal vergileme ilkeleri ile uyumlu olduğunu söylemek güçtür.

Türkiye’de Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yüküne bakıldığında; Gelir Vergisi Kanunu'nun 61’inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler şeklinde tanımlanmıştır. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmaması şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tespit edilmiş olması ücretin niteliğini değiştirmez.

Devlet memurlarının aylık brüt maaşlarından her yıl Ocak ayında oranında gelir vergisi kesilirken, yılın ilerleyen aylarında (maaş durumlarına göre farklı aylarda) %20 oranında gelir vergisi kesilmekte ve izleyen aylarda bu oran bazı memurlar için %27’ye yükselebilmektedir. Engelli indirimi, memurun gelir vergisi oranı uygulanacak olan gelir matrahından indirilirken; asgari geçim indirimi ise gelir vergisi oranı uygulanmak suretiyle belirlenen gelir vergisi miktarından indirilmektedir. 2018 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 11 Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile belirlendi. O yılda elde ettikleri gelirler toplamı esas alınmak suretiyle Devlet memurlarının aylık brüt gelirlerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesilmekte olup, gelir vergisi oranının yükselmesi ise ilgililerin aylık net maaşının azalmasına neden olmaktadır. İlgili memur hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı memurların net maaşını hiç etkilemeyebilmektedir.
2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle belirlenmiştir.
1-14,800TL'ye kadar yüzde 15,
2- 34,000 TL'nin 14,800 TL'si için 2,220 TL, fazlası yüzde 20,
3- 80,000 TL'nin 34,000 TL'si için 6,060 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'nin 34.000 TL'si için 6,060 TL), fazlası için yüzde 27,
4- 80,000 TL'den fazlasının 80,000 TL'si için 18,480 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'den fazlasının 120,000 TL'si için 29,280 TL), fazlası için yüzde 35 dir.

Ülkemizde, sağlık çalışanları işlerini büyük bir özveri ve fedakârlık içerisinde yapmaktayken maalesef hak ettikleri ücreti bir türlü alamamaktadır.Hal böyleyken bir de gelir vergisinden kaynaklı kesintiler fazlalaşması çalışanlarımızı ciddi derecede etkilemekte, iş motivasyonunu ve yaşam standartlarını düşürmektedir.

Sağlık sektöründe Genel Yetkili Sendika olan Sağlık Sen’in önümüzdeki süreçte gerçekleşmesi için çaba harcayacağı en önemli gündem maddelerinden biri de çalışanlarımızın gelirlerinden kesilen verginin kaldırılması veya daha asgari  oranda olmalıdır.

Sevgi ve muhabbetle kalınız.

 Özgür KARAGÖZ

      Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo